Víte, že ... ?
 

Víte, že ... ?

aktualizováno 03. 09. 2006 v 21:58 (Mgr. Ivo Kocum)

 • Zřizovatelem gymnázia bylo město Český Brod
 • První školní rok byl zahájen v roce 1919 a vyučování probíhalo v provizorních prostorách ve městě (např. dnešní kino).
 • Zadání projektu na budovu gymnázia bylo provedeno 26.4.1920 architektu Jaroslavu Valečkovi ze Smíchova.
 • Pozemek pro výstavbu školní budovy byl zakoupen 9.března 1921 a stál 97.800,-Kč.
 • Projektová dokumentace byla předána 21. května 1921.
 • Práce na stavbě dnešní školní budovy začaly 31. července 1922
 • Základní kámen byl položen do zdiva 1.10.1922 a rovnosti druhého patra bylo dosaženo již 17.listopadu 1922.
 • Do konce roku 1922 byla střecha opatřena krytinou.
 • Od 1.září 1923 je ústav státním
 • Hlavní práce na novostavbě trvaly do konce července 1924.
 • Původní projekt počítal se stavbou symetrickou, se dvěma křídly. Křídlo na jihozápadní straně, které nebylo realizováno, mělo poskytnout škole specializované pracovny i s kabinety a velkou tělocvičnu.
 • Rozpočet stavby činil 3.445.945,45 Kč a celkové náklady si vyžádaly částku 3.623.109,-Kč. V tomto rozpočtu ovšem nebyl zahrnut školní inventář a některé vícepráce. Jejich cena byla 556.700,-Kč. To tedy znamená, že ve skutečnosti byla výstavba školy dokončena za částku nižší, než se původně předpokládalo.
 • V nadokenních výplních nad vchodem jsou díla akad. soch. K. Opatrného a připomínají významné chvíle našich dějin: Bitvu u Lipan, výsledek bitvy na Bílé hoře a Den svobody (28.říjen 1918).
 • Ostatní ozdoby čelní fasády tvoří emblémy husitského válečnictví.
 • Ve fasádě jihozápadní stěny je umístěna socha J.A.Komenského z dílny K.Opatrného.
 • Protilehlá stěna nese městský znak.
 • V období 2.světové války byla škola obsazena německou armádou a vyučování opět probíhalo v provizorních prostorách ve městě.
 • V budově školy byla 8.května 1945 podepsána smlouva, jejíž význam je zachycen i na pamětní desce u vchodu.
 • Střídaly se i názvy školy a délka studia:
  • od r.1919 do r.1923 Městské reálné gymnázium - 8 let
  • od r.1923 do r.1948 Státní reálné gymnázium - 8 let
  • od r.1948 do r.1953 Gymnázium Klementa Gottwalda - 4 roky
  • od r.1953 do r.1964 Jedenáctiletá střední škola v Českém Brodě - 3 roky - návaznost na povinnou osmiletku
  • od r.1964 do r.1969 Střední všeobecně vzdělávací škola v Českém Brodě - 3 roky - návaznost na povinnou devítiletku
  • od r.1969 do r.1982 Gymnázium v Českém Brodě - 4 roky
  • od r.1982 do r.1992 Gymnázium Český Brod - 4 roky
  • od r.1992 do r.1993 Gymnázium Český Brod - 1 třída na 5 let + 1 třída na 4 roky
  • od r.1993 Gymnázium Český Brod - šestileté studium a současně studium čtyřleté
  • od r.1999 a dále Gymnázium Český Brod - šestileté studium (naposledy bude třída tohoto typu studia otevřena pro šk.rok 2000/2001), současně studium čtyřleté a poprvé otevřena třída studia osmiletého
  • Považujeme za nutné poznamenat, že ještě několik let po změně délky studia dokončovaly studium třídy podle starších učebních plánů.
 • Nejvíce tříd dovedla k maturitní zkoušce: Helena Kadeřábková (7) (Procházková (3))
 • Celkem odmaturovalo od r. 1919 do r.1994 125 tříd v 67 ročnících.
 • Nejvíce žáků maturovalo v roce 1984, a to 112
 • Nejméně žáků maturovalo v roce 1935, a to 10
 • Nejdéle na škole vyučovali: prof.Jaroslav Hrubý - 38 let a prof.Jaroslav Pelikán - 52-85, s přestávkou 89-92 36 let a prof.Helena Procházková-Kadeřábková, a to 35 let
 • Nejdéle působil ve funkci ředitele p. řed. Alois Jiráček, a to 15 let
 • pokud by nedošlo 31.3.1941 ze strany německého inspektora k propuštění p. řed. Oldřicha Zajíčka "na hodinu" pro neloajální postoje k říši, působil by s největší pravděpodobností p. řed. Zajíček souvisle od r.1931 až do 25.2.1948, tedy 17 let.
 • Nejdéle působil ve funkci zástupce ředitele p. prof.Jaroslav Hrubý, a to 23 let
 • Vydávání výročních zpráv školy bylo přerušeno od šk.roku 1939 do r. 1946.
 • Poslední výroční zpráva vyšla ve školním roce 1946 - 1947.
 • Do roku 1954 bylo ve školní budově pouze lokální vytápění. V tomto roce bylo zavedeno topení ústřední (parní).
 • V roce 1986 bylo zrekonstruována kotelna i rozvody ÚT v budově na systém teplovodní.
 • V roce 1990 byla celá kotelna plynofikována a její provoz převeden na automatický.
 • S přípravou seznamů absolventů a statistických údajů pro vydání tohoto almanachu bylo započato již v r.1993.
 • Největší obtíže byly s obstaráním seznamu pedagogů, kteří ve škole působili v době 2.světové války, protože v letech
 • 1957 a 1958 byly předány archivu pouze knihy a vyskartované spisy. Nikdy nebyly nalezeny zápisy o schůzích profesorského sboru ani další knihy. Gymnasium se v období války stěhovalo a je pravděpodobné, že většina tohoto materiálu byla zničena nebo dána do sběru.

(Citace z almanachu školy.)

 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz