Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] ... [98]

Školní portál GDPR, je již zaplněn dokumenty

2018-05-22 00:26:26 - Mgr. Ivo Kocum

Nařízení EU o všeobecné ochraně dat, které začne platit ve všech zemích EU od 25.5.2018 platí logicky i pro naše gymnázium.
Na horní příkazové liště našeho webu je odkaz "GDPR". Jeho prostřednictvím si můžete prostudovat a také stáhnout soubory, které pro aplikaci GDPR v našich podmínkách potřebujeme.
Tiskopis "Informovaného souhlasu" přinesou žáci domů, spolu s dalšími doprovodnými dokumenty.

Výsledky v náhradním termínu přijímacího řízení do primy našeho gymnázia a jejich vliv na pořadí

2018-05-18 15:12:16 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče, vážení adepti přijímacího řízení do budoucí primy našeho osmiletého gymnázia.
Ve Čt 17.5.2018 skončila lhůta pro odevzdání zápisových lístků těm žákům, u kterých bylo zapsáno v den vyhlášení výsledků zkoušek (2.5.2018), že jsou přijati.
Většina rodičů nás kontaktovala a zápisový lístek odevzdala prakticky bezprostředně po zkouškách. Někteří nás kontaktovali a oficiálně oznámili, že zápisový lístek jejich dítě u nás neodevzdá.
Díky tomu jsme mohli do Čt 17.5.2018 provést pouhých 5 autoremedur. Proto se mohlo pole přijatých posunout.
5 rodin se neozvalo vůbec a my jsme museli čekat až marně uplyne lhůta pro odevdání jejich ZL.
Museli jsme ponechat dvě místa v rezervě pro dva žáky, kteří měli právo konat přijímací zkoušku a nebo její část v náhradním termínu (Pátek 11.5.2018)
Dnes CERMAT uvolnil výsledky těchto dvou adeptů a my konstatujeme, že jsme propočítali jich získané hodnoty podle stejných kritérií jako všechny ostatní hodnocené v řádném termínu.
Na základě tohoto propočtu konstatujeme, že jeden/jedna z nich by se v řádném termínu umístil(a) na 8. místě se ziskem 7254,318 bodu a druhý(á) na místě 26. se ziskem 5931,869 v celkovém pořadí.
Na základě tohoto zjištění sdělujeme, že byli oba účastníci přijímacích zkoušek v náhradním termínu přijati ke studiu a obdrží od ŘŠ správní rozhodnutí s tímto sdělením.
V řádném termínu stačilo pro přijetí dosáhnout 5796,132 bodů.
Tím se zcela vyjasnila situace a ŘŠ konstatuje, že formou autoremedury přijímá ještě žáky, kteří skončili v původním vyhlášení výsledků z 2.5.2018 na místech 36, 37, 38, 39 a 40.
Nová prima tak bude mít celkem 32 žáků.
V pravomoci ŘŠ je rozhodnout, že původní deklarovaný počet žáků primy (30) navýší o další dva žáky.
Autoremedurou jsou tak přijati další dva žáci v řádnému pořadí podle výsledku přijímací zkoušky.

Blíží se datum 25.5.2018 a GDPR se oficiálně dotkne i našeho gymnázia

2018-05-16 22:38:25 - Mgr. Ivo Kocum

Konstatujeme, že se problematikou GDPR již dlouhou dobu oficiálně zabýváme. Vše, co nám toto všeobecné nařízení EU k ochraně dat nařizuje, beze zbytku do určeného data splníme.
Na horní liště přibývá odkaz GDPR, který vás přepojí do připravovaného školního portálu GDPR, kde v nejbližších dnech zveřejníme povinné informace.
Osoba pověřence pro ochranu osobních údajů - tzv.DPO (Data Protection Officer) je již určena a pod zmíněným odkazem již najdete první informace.

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do studijního oboru 79-41-K/41

2018-05-14 14:50:23 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zájemci o studium na našem čtyřletém gymnáziu. Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení a v oficiálním dokumentu stanovujeme také všechny nezbytné náležitosti.
"Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro šk.rok 2018-2019 a stanovená kritéria."
Dobře si text prostudujte. Máme 8 volných míst. Přihlášky + další předepsané dokumenty doručte, prosíme, tak, aby i s využitím doručovacích služeb byly nejpozději do pátku 25.5.2018 14.00 hod. doručeny řediteli Gymnázia Český Brod.
"Předvyplněná přihláška ke studiu".

Informace k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do čtyřletého typu studia

2018-05-10 16:13:50 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zájemci o 2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia na naše gymnázium.
Dostáváme velké množství dotazů zda bude na našem gymnáziu vyhlášeno tzv. druhé kolo přijímacího řízení.
Odpověď zní ANO, 2. kolo bude vyhlášeno a v tuto chvíli odhadujeme, že by to mohlo být pro 6 volných míst po uchazečích, kteří neodevzdají u nás svůj zápisový lístek.
Pokud máte skutečně zájem do druhého kola přijímacího řízení svou přihlášku uplatnit, pak si, prosíme,
1) připravte řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku ke studiu (je to skoro stejné jako v 1. kole, jenom vyplňujete jedinou školu)
2) Připravte si také tiskopis s názvem "VÝPIS VÝSLEDKŮ DIDAKTICKÝCH TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU". Tento tiskopis vám mohla poskytnout každá ze škol, na které jste psali testy v prvním kole. Pokud ještě tento tiskopis nemáte, pak, prosíme oslovte ředitelství kterékoli ze škol, kde jste psali testy. Jistě vám rádi vyhoví.
Oba výše zmíněné dokumenty pak u nás uplatníte při přihlášení do druhého kola přijímacího řízení.
Druhé kolo vyhlásíme nejpozději v pondělí 14.5.2018 odpoledne.
Na našem webu se objeví oficiální soubor s názvem "Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro šk.rok 2018-2019 a stanovená kritéria."
Teprve pak můžeme začít přijímat vaše přihlášky a doplňující dokumenty (viz ad 1) a ad 2)).

Připomínka pro rodiče, kteří chtějí podat odvolání proti nepřijetí ke studiu u nás.

2018-05-09 11:22:17 - Mgr. Ivo Kocum

V přijímací řízení se striktně uplatňuje správní rozhodování podle zákona č. 500/2004 Sb.(tzv. Správní řád)a Vyhl. č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
Pokud tedy chcete podat odvolání proti nepřijetí ke studiu u nás, pak je nutné, aby se na tento dokument spolupodepsalo i Vaše dítě.
Vysvětlení:
Tam, kde se rozhoduje ve správním řízení o právech a povinnostech účastníků řízení, kteří jsou zastoupeni v jednání zákonným zástupcem, je třeba, aby účastník řízení, který je již dostatečně rozumově vyspělý k tomu aby rozpoznal závažnost jednání, projevil s tímto jednáním svůj souhlas.

Zápis z jednání studentského parlamentu, který se konal ve Čt 3.5.2018,

2018-05-04 14:28:17 - Mgr. Ivo Kocum

je již na svém místě, na příslušné podstránce.Zápis z 9. jednání Studentského parlamentu 3.5.2018
Přejeme vám příjemné čtení o chodu a životě školy.

Jsme šikovní a správní rozhodnutí z přijímacích zkoušek rozešleme již v pátek 4.5.2018

2018-05-03 15:56:59 - Mgr. Ivo Kocum

Berte, prosíme, titulek s trochou nadsázky.
Podařilo se při zpracování veškeré administrativy přijímacího řízení situaci zvládnout v předstihu. Doporučené dopisy k vám tak přijdou dříve a dříve můžete případně začít psát odvolání.

Oficiální výsledky přij zkoušek do prvních ročníků čtyřletého a osmiletého studia - šk. r. 2018-2019

2018-05-02 14:23:21 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti přijímacích zkoušek na naše gymnázium.
Předkládáme vám přehledně zpracované ty nejlepší výsledky, kterých dosáhli uchazeči v obou možných termínech přijímacího řízení z každého testovaného předmětu, pro svou zvolenou délku studia.
V médiích byly zmíněny zmatky v přidělení bodů u jedné z úloh testu z ČJL ve druhém kole pro osmileté studium. CERMAT pak provedl v rekordním čase přepočty výsledků.
Ujišťujeme vás, že se uvedené přepočty výsledků nedotkly žádného z našich adeptů. Ti, kteří byli podle našeho vyhodnocení k přijetí již v pátek 27. dubna odpoledne, zůstali přijatými a nikdo z nepřijatých se neposunul mezi přijaté.
Pod těmito odkazy naleznete: Výsledky adeptů čtyřletého studia, a Výsledky adeptů osmiletého studia.
U každého z adeptů je i výrok zda byl adept zkoušky ke studiu přijat.
Blahopřejeme vám, kteří máte ve svém řádku radostnou informaci.
Vy, kteří nejste příliš hluboko pod pomyslnou dělící čarou, nebuďte smutní. Je rozumné, ve lhůtě 3 pracovních dnů, podat odvolání proti nepřijetí. Tato lhůta vám začíná běžet od chvíle, kdy dostanete od nás doporučený dopis s negativní informací.
Mnozí z těch, kteří skončili před vámi, možná odevzdají ve lhůtě 10 dnů svůj zápisový lístek na jiné škole než u nás, a vy, pokud u nás bude vaše odvolání, projdete tzv. autoremedurou. Je tedy možné, že vás přijmeme vlastním opravným rozhodnutím.
Víme, že to všichni přijatí vědí, ale opravdu jim od nás žádný doporučený dopis, který by potvrzoval přijetí na naše gymnázium, nepřijde!!!!
Lhůta pro podání zápisového lístku začíná běžet od okamžiku zveřejnění údajů!!!
Rozložení dnů na počátku května t.r. není pro rozesílání doporučených dopisů optimální. Rozhodli jsme proto, že v letošním roce rozešleme poštou všechna negativní rozhodnutí těm účastníkům, kteří je mají obdržet, v pondělí 7.5.2018.

Závada není u nás - GoogleChrome nechce bezpečnostní certifikát a Bakaláři se proto hned nezobrazují

2018-05-02 12:38:38 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení uživatelé našeho webu.
Reagujeme na informaci, že se některým z vás nedaří dostat do naší aplikace Bakaláři na webu, kde obvykle sledujete záležitosti kolem klasifikace.
Problém vzniká, s největší pravděpodobností jenom těm z vás, kteří používáte jako internetový prohlížeč GoogleChrome.
Další prohlížeče - např. Internet Explorer, MicrosofEdge, Seznam, atd. naši podstránku s aplikací Bakaláři zobrazují zcela normálně.
V překladu do "srozumitelné češtiny": GoogleChrome si "nerozumí s bezpečnostním certifikátem", kterým máme naši stránku zabezpečenou.
Naše stránka je OK.
Používejte, prosíme, jiné prohlížeče než GoogleChrome.

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2018

2018-05-01 21:34:18 - Mgr. Ivo Kocum

-didaktické testy a písemné práce se budou řídit podle těchto harmonogramů:MZ18/JZ_2018_St_Ct.jpg MZ18/JZ_2018_Pa_St.jpg

Rádce studenta - 24 stránek informací k průběhu maturitní zkoušky v jarním období 2018

2018-05-01 15:25:49 - Mgr. Ivo Kocum

Milí zájemci o to jak probíhají maturitní zkoušky. CERMAT dává k dispozici soubor Žákovský průvodce maturitní zkouškou pro jarní zkušební období 2018,
který vás naučí porozumět tomu jak to u maturitní zkoušky funguje.

Sdělení MŠMT k přijímání žáků do 1. ročníku osmiletých gymnázií v 1. kole přijímacího řízení

2018-04-30 11:49:27 - Mgr. Ivo Kocum

Dále zaznamenané sdělení MŠMT, které jsme obdrželi dnes dopoledne se nás vůbec netýká.
My jsme výsledky nezveřejnili hned v pátek odpoledne, takže u nás bude vyhlašování výsledků bez problémů.
PRZK18/Sdeleni_ MSMT_ k_ prijimani.JPG
Sdělení má cenu pro ty z vás, kteří jste na druhé škole viděli výsledky přijímacího řízení publikované hned v pátek 27.4.2018 do 16.34 hod.

Přijímací řízení do víceletého gymnázia ... Co k tomu napsat......???

2018-04-28 08:27:41 - Mgr. Ivo Kocum

Stalo se to, co se stalo.
Rodiče i děti v nejistotě, v přijímačkách na gymnázia je chyba. Je to průšvih, říká ministr
V pátek 27.4.2018 odpoledne jsme již měli vše hotové. V 16.34 hod. přišel e-mail od CERMATu, abychom nic nepublikovali, atd.
Naštěstí jsme nedali údaje veřejnosti, protože jsme to ani neplánovali, takže se nemáme za co omlouvat.
Stejně je nutné dát podle správního řádu účastníkům řízení čas na nahlížení do spisu (!ne do připravené výsledkové tabulky!) ještě před vydáním rozhodnutí.
Buďte, prosíme, trpěliví. Jiné údaje, než ty, které dostaneme, zpracovat nemůžeme.
Na zpracování si dáme záležet a uděláme tak se vší zodpovědností, aby nebyl nikdo poškozen. Tabulky s výsledky se dočkáte ve středu 2.5.2018 odpoledne (máme čas až do půlnoci).

Na našem profilu zadavatele je vypsána další podlimitní veřejná zakázka

2018-04-27 00:17:22 - Mgr. Ivo Kocum

na akci Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod , která bude financována z OPŽP (Operační Program Životní Prostředí).
Tato akce zasáhne do života školy na dlouhou dobu (červen 2018 - říjen 2019) a bude řešit veškeré stavebně - technické změny o kterých byla prezentace, na které jste mohli být ve středu 25.dubna odpoledne.
Otevírání obálek bude 16.5.2018.

Jdi na stránku: [1] ... [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] ... [98]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz