Rada školy
 

Rada školy

aktualizováno 30. 11. 2015 v 23:08 (Mgr. Ivo Kocum)

V sadě dokumetů, které jsou postupně uváděny na této stránce jsme pro vás připravili ve formátu *.pdf

Školní rok 2015 - 2016Příprava voleb nového člena školské rady (ŠR) Vzhledem k tomu, že členka současné ŠR, slečna Monika Dvořáková, je maturantkou a koncem školního roku končí studium na našem gymnáziu, je zapotřebí na její pozici zvolit nového člena RŠ.
ŠR pověřila ředitele školy, aby oslovil rodiče žáků prostřednictvím komunikačního systému v Bakalářích, a požádal je, aby uplatnili svůj zájem o nominaci do voleb na uvolněnou pozici jako zástupce studentů a rodičů.
Žádáme proto zájemce z řad rodičů a plnoletých studentů, aby se přihlásili se svou kandidaturou na email skolskarada@gcbrod.cz do čtvrtka 10.12.2015.
Volby proběhnou v úterý 5. ledna 2016. V dopoledních hodinách budou volit zletilí žáci a odpoledne, v době třídních schůzek, budou volit zákonní zástupci nezletilých žáků.
Nově zvolený člen ŠR by se ujmul své funkce na schůzi ŠR v červnu 2016. Z toho plyne, že svou kandidaturu mohou zvážit i ti studenti, kteří dovrší plnoletosti teprve v červnu 2016.

Školská rada se sešla na své první letošní schůzce v úterý 10.listopadu 2015 od 16.00 hod v ředitelně školy
Zápis z 1. schůzky školské rady 10.11.2015

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis ze 2. schůzky školské rady 23.6.2015

Zřizovatel školy podepsal 25.3.2015 a zaslal 8.4.2015 na adresu školy jmenovací dekrety zbývajících členů školské rady. "Seznam členů školské rady Gymnázia Český Brod" od 1.1.2015 Mandát této školské rady končí uplynutím lhůty 3 let.
Školská rada je tak kompletní a usnášeníschopná.
Podle §167 odst.7 zák. 567/2004Sb. (školského zákona) svolal ředitel školy první zasedání nově zvolené školské rady na úterý 28.dubna 2015 od 18.00 hod. do ředitelny školy.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Řediteli školy připadá podle §167 odst.4 zákona 561/2004Sb. zajištění voleb do školské rady. " Současná školská rada "pracuje od 1.1.2012. Přitom volební období školské rady je stanoveno na 3 roky. Mandát současné školské rady končí 31.12.2014.

V úterý 4.listopadu 2014 vybírali v dopoledních hodinách zletilí žáci a v době třídních schůzek zákonní zástupci nezletilých žáků právě dva kandidáty z kandidátní listiny, na které byly zapsány tři osoby.
Ke dni voleb je ve škole zapsáno 290 žáků. Plnoletosti dosáhlo k tomuto dni 39 z nich. Právo volit využilo 20 zletilých žáků.
V době třídních schůzek využilo své volební právo 150 zákonných zástupců nezletilých žáků.
Celkem bylo odvevzdáno 170 lístků s platnou volbou. Někteří z voličů odevzdali lístek s hlasem pouze pro jednoho kandidáta, což není ve sporu s volebním řádem školské rady.
Protože svůj hlas odevzdala více než 1/2 oprávněných voličů, jsou dále uvedené výsledky platné.
Výsledky voleb do nové školské rady s mandátem od 1.1.2015 do 31.12.2017
Pořadové čísloJméno a příjmeníPočet hlasů
1Ing.Radoslava Kohoutová74 hlasů
2Petra Straková104 hlasy
3Monika Dvořáková132 hlasů
Členy nové školské rady se staly kandidátky s pořadovými čísly 2 a 3

Výsledky voleb do Školské rady Gymnázia Český Brod za pedagogický sbor se konaly 25.listopadu 2014.

Na kandidátce byla uvedena jména pí RNDr.Markéta Hájková, CSc.
Mgr.Markéta Kallupová
Mgr.Josef Volvovič.
ŘŠ jmenoval podle volebního řádu školské rady (viz.usnesení č. 18-09/2005/RK ze dne 27.4.2005) tříčlenný - tzv. přípravný výbor ve složení Mgr.Jiří Krčmář, Mgr.Marie Sixtová, a pí Jana Šimková.

Voleb 2 zástupců ped. Sboru do školské rady pro volební období 1.1.2015 – 31.12.2017 se zúčastnilo 21 oprávněných voličů, kteří odvevzdali 21 lístků s platnou volbou.

Protože svůj hlas odevzdala více než 1/2 oprávněných voličů (celek tvoří 26 aktivně v rozvrhu zapsaných pedagogů), jsou dále uvedené výsledky platné.

Výsledky voleb do nové školské rady s mandátem od 1.1.2015 do 31.12.2017
Pořadové čísloJméno a příjmeníPočet hlasů
1RNDr.Markéta Hájková, CSc.10 hlasů
2Mgr.Markéta Kallupová12 hlasy
3Mgr.Josef Volvovič18 hlasů

Členy školské rady se pro nové volební období stali kandidáti s pořadovými čísly 2 a 3

"Seznam členů školské rady Gymnázia Český Brod" od 1.1.2012, resp. od 12.8.2013Mandát této školské rady končí 31.12.2014.
Jednací řád školské rady
Volební řád školské rady je stanoven usnesením č. 18-09/2005/RK ze dne 27.4.2005

Dokumenty ze školního roku roku 2013
RŠ_18.září 2012 PozvánkaRŠ_6.11 2012
Mimořádná RŠ_6.11 2012

 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz