Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské služby studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům školy. Na naší škole je zajišťují školní metodik prevence a výchovný poradce.

činnosti ŠPP:

 • poradenské služby
 • péče o studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupráce s ostatními školskými poradenskými institucemi
 • kariérové poradenství
 • sledování rizik a projevů v oblasti sociáln2 patologických jevů
 • podpora komunikace mezi školou a zákonnými zástupci studentů

hlavní činnosti školního metodika prevence:

 • tvorba a realizace minimálního preventivního plánu
 • sledování rizika a projevů sociálně patologických jevů
 • realizace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislosti, agresivity a dalších patologických jevů
 • koordinace spolupráce s policií, krizovými centry a dalšími odborníky
 • poskytování metodických materiálů
 • krizová intervence
 • spolupráce s rodinou
 •  

hlavní činnosti výchovného poradce:

 • poradenská činnost
 • kariérové poradenství
 • koordinace výchovných opatření
 • shromažďování odborných zpráv o studentech v souladu se zákonem
 • vedení písemných záznamů o činnosti
 • koordinace podpory mimořádně nadaných studentů
 • metodická pomoc pedagogům školy
 • koordinace spolupráce s platformou Lehkost

kontakty:

Mgr. Jaroslav Korselt – školní metodik prevence

korselt@gcbrod.cz

 

Mgr. Zdeňka Hlavizňová

hlaviznova@gcbrod.cz

tel: 777 710 749

 

 

Naše škola je zapojena do projektu LEHKOST.

Lehkost je platforma, která propojuje školy a sociální služby orientované na duševní zdraví dětí. Pomáhá dětem a rodinám, aby se i přes životní nesnáze dokázaly věnovat škole a viděly smysl v učení.

Platforma Lehkost nabízí bezplatně:

 • poradnu pro dospívající – pomoc pro děti a mladé lidi, kteří se cítí osamělí nebo mají trable ve škole či doma.
 • poradnu pro doj se závislostmi a drogami – poradna pro ty, kteří mohou být ohrožení nějakou závislostí. Ať už látkovou (např. na alkoholu) nebo na sociálních sítích a hrách.
 • pomoc s dluhy, exekucemi nebo insolvencí
 • sociální práci v rodinách – pomoc s nastavením hranic, posílením rodičovských kompetencí, s docházkou či přípravou do školy
 • poradnu pro Ukrajince – poradna, terapie, pomoc na úřadech i s hledáním volnočasových aktivit pro děti. Vše v ukrajinštině.